CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 05-04-2018


1. Chức năng

1.1. Tham mưu Hiệu trưởng về các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

1.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Nhà trường và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu

- Xây dựng chiến lược hoạt động nghiên cứu khoa học ngắn hạn và dài hạn;

- Chiến lược phát triển Hợp tác quốc tế ngắn hạn và dài hạn.

2.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;

+ Tổ chức xét duyệt, triển khai thực hiện, đánh giá nghiệm thu và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán tài chính các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;

+ Tổ chức đăng ký lao động khoa học, theo dõi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên;

+ Tổng kết, báo cáo các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên;

+Tổ chức, quản lý các tọa đàm, hội thảo khoa học các cấp trong Nhà trường;

+ Quản lý và chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Nhà trường;

+  Đăng ký sở hữu trí tuệ các sản phẩm khoa học của Nhà trường với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia của Bộ Khoa học Công Nghệ.

- Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

+ Tìm kiếm đối tác theo nhu cầu hợp tác quốc tế theo Chiến lược phát triển của Nhà trường;

+ Xây dựng chiến lược và kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế từng năm;

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế đã đề ra;

+ Đánh giá hiệu quả các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế đã triển khai thực hiện theo kế hoạch;

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình hợp tác quốc tế cho Ban giám hiệu;

+ Phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế chuyên ngành;

+ Tổ chức các chương trình liên kết đào tạo quốc tế;

+ Quản lý du học sinh nước ngoài học tập tại Trường.

2.3. Công tác quản lý cán bộ thuộc Phòng

- Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên, người lao động thuộc Phòng;

- Quản lý, đánh giá chuyên viên, người lao động thuộc Phòng;

2.4. Các nhiệm vụ khác

- Thống kê, lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo quy định và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;

- Quản lý và sử dụng tài sản được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Email: qlkh@hcmuc.edu.vn; ico@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028) 35120564

Website: qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn

 

www.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://qlkhhtqt.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.